प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम २०७६ अन्तर्गत क्षेत्र न‌‍ १ र २ का स्वीकृत योजनाहरु स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम २०७६ अन्तर्गत क्षेत्र न‌‍ १ र २ का स्वीकृत योजनाहरु कानुनी सहजकर्ता छनौटकाे नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना !!! कानुनी सहजकर्ताकाे अन्तर्वार्ता हुने सम्वन्धी सूचना! भक्तपुर जिल्लामा निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता बमोजिम अनुदान वापतको रकम लिइसक्नुपर्ने समय तालिका Bhaktapur District Profile 2074 भक्तपुर जिल्लाको नयाँ स्थानीय तह सहितको नक्सा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, भक्तपुरको नयाँ इमेल ठेगाना सम्वन्धी सूचना भक्तपुर जिल्लामा निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता बमोजिम प्रथम किस्ता वापतको रु ५० हजार भुक्तानी पाउने दोस्रो लिष्टका लाभग्राहीहरुको विवरण भक्तपुर जिल्लामा निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता बमोजिम प्रथम किस्ता वापतको रु ५० हजार भुक्तानी पाउने हालसम्म स्विकृत लाभग्राहीहरुको संख्या र रकम वितरण हुने बैंकहरुको विवरण

भक्तपुर जिल्लाका स्थानीय तहहरु (नक्सा सहित)

भक्तपुर जिल्लामा कायम भएका स्थानीय निकायहरुको विवरण

सि.नं. स्थानीय तहको नाम वडा नं वडाको जनसंख्या वडा संख्या साविक नपाको नाम एकीकृत भएका साविक वडाहरु
१. भक्तपुर नपा ९९०१ १७ भक्तपुर नपा १७
१०५५३ १० र १५
५९०९ १३ र १६
८२४८ १२ र १४
६४२५ ८ र ११
७२१२ ५ र ९
७५६३ ६ र ७
६६९४
८२३२ १ र ३
१० ११०११
२. मध्यपुर थिमी नपा १४२६० १७ मध्यपुर थिमी नपा १६
९८८० १७
१८३३६ १५
८५६७ १२ ,१३ र १४
६५४० ९, १० र ११
७२२३ ७ र ८
६७८३ ४ ,५ र ६
५०८३ १ र २
६३६४
३. सूर्यविनायक नपा ६८५१ १५ अनन्तलिङ्गेश्वर  नपा ६,७,८ र ९
९४९७ १,२ र ३
६३८४ ४ र ५
९५६८ १०,११ र १२
१०५६० १४ सूर्यविनायक नपा १,२, ३ र ४
८९३७
५६८९   अनन्तलिङ्गेश्वर नपा १३,१४ र १५
९८७६   सूर्यविनायक नपा ६ ७ र ८
५५०९ ९ ,१० र ११
१० ५६१९ १२, १३ र १४
४. चाँगुनारायण नपा

 

५८३० १७ चाँगुनारायण नपा १४,१५ र १६
६५३२ १२,१३ र १७
५८२० ५ ६ र ७
६२११ ८,९,१० र ११
८१२९ १,२,३ र ४
४५७१ १३ नगरकोट नपा ११,१२ र १३
५३८५ ८, ९ र १०
७२५४ ४, ५, ६ र ७
५६९८ १, २ र ३

 

भक्तपुर जिल्लामा हाल कायम रहेका स्थानीय तहको विवरण र साविक गाविस सहितको जनसंख्या विवरण  

Municipality ward household total population male female Sabik_Ward_Nos (Rajpatra 2073-11-27) Sabik_Ward_Nos (VDC Level) 2071-8-16
Bhaktapur 1 2342 9901 5051 4850 Bhaktapur Municipality 17 N/A
2 2273 10553 5271 5282 Bhaktapur Municipality 10,15 N/A
3 1210 5909 2918 2991 Bhaktapur Municipality 13,16 N/A
4 1715 8248 4114 4134 Bhaktapur Municipality 12,14 N/A
5 1249 6425 3161 3264 Bhaktapur Municipality 8,11 N/A
6 1529 7212 3634 3578 Bhaktapur Municipality 5,9 N/A
7 1564 7563 3790 3773 Bhaktapur Municipality 6,7 N/A
8 1456 6694 3440 3254 Bhaktapur Municipality 2 N/A
9 1669 8232 4077 4155 Bhaktapur Municipality 1,3 N/A
10 2632 11011 5625 5386 Bhaktapur Municipality 4 N/A
  Total 17,639 81,748 41,081 40,667    
               
Madhyapur ward household total population male female Sabik_Ward_Nos (Rajpatra 2073-11-27) Sabik_Ward_Nos (VDC Level) 2071-8-16
1 3670 14260 7421 6839 Madhyapur Thimi Municipality 16 N/A
2 2666 9880 5209 4671 Madhyapur Thimi Municipality 17 N/A
3 4889 18336 9445 8891 Madhyapur Thimi Municipality 15 N/A
4 1922 8567 4340 4227 Madhyapur Thimi Municipality 12,13,14 N/A
5 1417 6540 3268 3272 Madhyapur Thimi Municipality 9,10,11 N/A
6 1671 7223 3635 3588 Madhyapur Thimi Municipality 7,8 N/A
7 1579 6783 3440 3343 Madhyapur Thimi Municipality 4,5,6 N/A
8 1099 5083 2634 2449 Madhyapur Thimi Municipality 1,2 N/A
9 1389 6364 3331 3033 Madhyapur Thimi Municipality 3 N/A
  Total 20302 83036 42723 40313   N/A
               
Suryabianayak ward household total population male female Sabik_Ward_Nos (Rajpatra 2073-11-27) Sabik_Ward_Nos (VDC Level) 2071-8-16
1 1482 6851 3330 3521 Anantalingeshor Municipality 6 Sirutar 1,4,5
          Anantalingeshor Municipality 7 Sirutar 2,3,6
          Anantalingeshor Municipality 8 Sirutar 7,8,9
          Anantalingeshor Municipality 9 Dadhikot 1,2,3
2 2407 9497 4790 4707 Anantalingeshor Municipality 1 Balkot 1,2
          Anantalingeshor Municipality 2 Balkot 3,4
          Anantalingeshor Municipality 3 Balkot 5,6
3 1592 6384 3187 3197 Anantalingeshor Municipality 4 Balkot 7,8
          Anantalingeshor Municipality 5 Balkot 9
4 2239 9568 4836 4732 Anantalingeshor Municipality 10 Dadhikot 4,5
          Anantalingeshor Municipality 11 Dadhikot 6,8
          Anantalingeshor Municipality 12 Dadhikot 7,9
5 2441 10560 5278 5282 Suryabinayak Municipality 1 Katunje 1,9
          Suryabinayak Municipality 2 Katunje2,3
          Suryabinayak Municipality 3 Katunje 4,5
          Suryabinayak Municipality 4 Katunje 6,7
6 2251 8937 4420 4517 Suryabinayak Municipality 5 Katunje 8
7 1257 5689 2735 2954 Anantalingeshor Municipality 13 Gundu 1,2,3
          Anantalingeshor Municipality 14 Gundu 5,6,7
          Anantalingeshor Municipality 15 Gundu 4,8,9
8 2278 9876 4862 5014 Suryabinayak Municipality 6 Sipadol 1,2,3
          Suryabinayak Municipality 7 Sipadol 4,5,6
          Suryabinayak Municipality 8 Sipadol 7,8,9
9 1225 5509 2703 2806 Suryabinayak Municipality 9 Nankhel 2,9
          Suryabinayak Municipality 10 Nankhel 5,7,8
          Suryabinayak Municipality 11 Nankhel 1,3,4,6
10 1274 5619 2758 2861 Suryabinayak Municipality 12 Chittapol 1,2,3
          Suryabinayak Municipality 13 Chittapol 4,5,6
          Suryabinayak Municipality 14 Chittapol 7,8,9
  Total 18446 78490 38899 39591    
               
Changunarayan ward household total population male female Sabik_Ward_Nos (Rajpatra 2073-11-27) Sabik_Ward_Nos (VDC Level) 2071-8-16
1 1393 5830 2983 2847 Changunarayan Municipality 14 Duwakot 4,5,6
          Changunarayan Municipality 15 Duwakot 7,9
          Changunarayan Municipality 16 Duwakot 8
2 1396 6532 3323 3209 Changunarayan Municipality 12 Duwakot 1
          Changunarayan Municipality 13 Duwakot 2,3
          Changunarayan Municipality 17 Jhaukhel 8
3 1254 5820 2923 2897 Changunarayan Municipality 5 Jhaukhel 1,2,3,4
          Changunarayan Municipality 6 Jhaukhel 5
          Changunarayan Municipality 7 Jhaukhel 6,7,9
4 1374 6211 2985 3266 Changunarayan Municipality 8 Changunarayan 1,2
          Changunarayan Municipality 9 Changunarayan 3,7
          Changunarayan Municipality 10 Changunarayan 4,5
          Changunarayan Municipality 11 Changunarayan 6,8,9
5 1817 8129 3851 4278 Changunarayan Municipality 1 Chhaling 1,2
          Changunarayan Municipality 2 Chhaling 3,4
          Changunarayan Municipality 3 Chhaling 5,6
          Changunarayan Municipality 4 Chhaling 7,8,9
6 973 4571 2198 2373 Nagarkot Municipality 11 Nagarkot 1,2,3
          Nagarkot Municipality 12 Nagarkot 4,5,6
          Nagarkot Municipality 13 Nagarkot 7,8,9
7 1137 5385 2609 2776 Nagarkot Municipality 8 Bageswori 1,2,3
          Nagarkot Municipality 9 Bageswori 4,5,6
          Nagarkot Municipality 10 Bageswori 7,8,9
8 1562 7254 3397 3857 Nagarkot Municipality 4 Sudal 1,2,3
          Nagarkot Municipality 5 Sudal 4,9
          Nagarkot Municipality 6 Sudal 5
          Nagarkot Municipality 7 Sudal 6,7,8
9 1264 5698 2723 2975 Nagarkot Municipality 1 Tathali 1,2,3
          Nagarkot Municipality 2 Tathali 4,5,9
          Nagarkot Municipality 3 Tathali 6,7,8
  Total 12170 55430 26992 28478    
               
  G. Total 68557 298704 149695 149049    

 


Skip to toolbar