भक्तपुर जिल्लामा निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता बमोजिम अनुदान वापतको रकम लिइसक्नुपर्ने समय तालिका Bhaktapur District Profile 2074 भक्तपुर जिल्लाको नयाँ स्थानीय तह सहितको नक्सा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, भक्तपुरको नयाँ इमेल ठेगाना सम्वन्धी सूचना भक्तपुर जिल्लामा निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता बमोजिम प्रथम किस्ता वापतको रु ५० हजार भुक्तानी पाउने दोस्रो लिष्टका लाभग्राहीहरुको विवरण भक्तपुर जिल्लामा निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान सम्झौता बमोजिम प्रथम किस्ता वापतको रु ५० हजार भुक्तानी पाउने हालसम्म स्विकृत लाभग्राहीहरुको संख्या र रकम वितरण हुने बैंकहरुको विवरण जिविस भक्तपुरको करारमा इन्जिनियर तथा सब–इन्जिनियर पदको नियुक्ति सम्वन्धमा । भक्तपुर जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण भक्तपुर जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्बन्धी मिति २०७३।८।२९ गतेसम्मको प्रगति विवरण भक्तपुर जिल्लामा अनुदान सम्झौताका लागि स्विकृत लाभग्राहीहरुको सूची

आ.व.‌२०७४/७५ को योजना तयारीको क्रममा विषयगत समितिहरुको बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा

आ.व.‌२०७४/७५ को योजना तयारीको क्रममा विषयगत समितिहरुको बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा यस जिल्लाको आ.व. ०७४।७५ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तयारीको क्रममा विषयगत समितिहरुकोे वैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले उक्त वैठकमा त्यस कार्यालयको वजेट र कार्यक्रम सहित कार्यालय प्रमुख स्वयम उपस्थित भई दिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।
                                                            तपसिल
सि.नं.                      समिति                     मिति                                             समय                             स्थान
१. आर्थिक विकास समिति                   २०७३।११।१७ गते मंगलवार              ८ः०० वजे                        जि.वि.स.
३. वन तथा वातावरण समिति              २०७३।११।१७ गते मंगलवार              ८ः०० वजे                             ,,
२. भौतिक पूर्वाधार विकास समिति      २०७३।११।१७ गते मंगलवार               १ः०० वजे                             ,,
४. सामाजिक विकास समिति              २०७३।११।१७ गते मंगलवार               १ः०० वजे                             ,,
५. संस्थागत श्रोत तथा क्षमता             २०७३।११।१८ गते वुधवार                   ११:०० वजे                           ,,

विकास समिति र गै.स.स. समिति

Skip to toolbar